Obrana teme doktorske disertacije

Sara Rossi, doktorandica na HRZZ projektu ”Utjecaj različitih vinifikacijskih tehnologija na kvalitativna svojstva vina od autohtonih hrvatskih sorti: uloga vina u ljudskoj prehrani – VINUM SANUM“, u petak 29.01.2021., uspješno je obranila predloženu temu doktorske disertacije ”Utjecaj pred-fermentacijskog zagrijavanja i duljine maceracije na kemijski sastav, senzorna svojstva i koncentraciju bioaktivnih spojeva u vinima sorte ‘Teran’ (Vitis vinifera L.)”.

Tema doktorske disertacije obranjena je na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu  pred Povjerenstvom za obranu teme u sastavu: 

  • prof.dr.sc. Ana Jeromel, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • izv.prof.dr.sc. Marko Karoglan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • dr.sc. Marijan Bubola, znanstveni suradnik, lnstitut za poljoprivredu i turizam Poreč,


i pod mentorstvom:

  • doc.dr.sc. Ana-Marija Jagatić Korenika, Sveučilište u Zagrebu Agronomski Fakultet
  • dr.sc. Sanja Radeka, znanstvena savjetnica, Institut za poljoprivredu i turizam Poreč

Sažetak teme doktorske disertacije:

Sastav vina je vrlo složen i ovisi o brojnim čimbenicima. Uz grožđe, kao izvor brojnih i često najvažnijih čimbenika kemijskog sastava vina, važnu ulogu imaju tehnologija proizvodnje i uvjeti dozrijevanja. Različite vinifikacijske tehnologije utječu na ekstrakciju fenolnih i aromatskih spojeva koji određuju karakter i kakvoću vina, dok fenolni spojevi imaju i blagotvoran utjecaj na ljudsko zdravlje. S obzirom na nedostatak objektivnih spoznaja o predmetnoj problematici, cilj ovoga rada je istražiti razlike u koncentraciji bioaktivnih spojeva i kvalitativnom sastavu vina autohtone hrvatske sorte ´Teran´ (Vitis vinifera L.), proizvedenih različitim vinifikacijskim tehnologijama. U vinima ”Teran” ispitivati će se utjecaj pred-fermentacijskog tretmana zagrijavanja, produljene maceracije i dozrijevanja vina na senzorna svojstva, osnovni fizikalno-kemijski sastav vina, aromatske spojeve, kao i indikatore biološke aktivnosti vina: fenolne spojeve, vitamine, minerale te antioksidacijski potencijal.

Close Menu